Agency Wide at mga Administrative Roles

Agency Wide at Administrative Roles ay mga roles na nagpapahintulot sa mga Therap users na makagamit ng ibat-ibang administrative tasks at nagbibigay pahintulot na ma-access at iba’t-ibang uri ng modules sa system.

Marami pang privileges ang pwedeng i-assign sa pamamagitan ng Super Roles. Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa paggawa ng Super Role i-click ito.

Ang mga Users na may User Privilege Administrative Role ay makakapag assign ng appropriate roles sa mga Users.

1. I-click ang Manage sa hilera ng User Privileges mula sa Admin tab.

ISP program on therap dashboard

2. Piliin ang User mula sa User List na nais ma-assignan ng roles.

select program from isp program list

Administrative Roles ay makikita sa page ng User Privilege.

select program from isp program list

Ang deskripsyon ng Administrative Role, at kung ano ang mga magagawa ng user sa system, ay makikita sa ibaba.

Administrative Roles

Super Admin Maaaring mag-assign ng Super Admin’ role sa mga users (na may ‘User Privilege’ role), mag-update ng Super Admin privileges (na may ‘User Privilege’ role), mag-reset ng password para Super Admins (na may ‘Reset Password’ role), i-force o i-disable ang Two Factor Authentication para sa Super Admins (na may ‘User’ role), i-audit ang Secure Communications (SComm) messages, i-access ang Report Library and Staff Report, at makatanggap ng mga Notifications para sa Provider Administration at mga User modules.
User Gumawa ng user, Mag-edit ng user Information, Mag-activate/deactivate ng users, I-lock/unlock ang mga users, I-enable/disable ang Self Password Reset para sa mga users, Mag-import ng users mula sa Excel, at License Number para sa mga users na Doctor.
Individual Gumawa ng Individual Intake, i-edit ang Individual Data, palitan ang status ng IDFs mula ‘Deleted’ gagawing ‘Pending Admission’, Magdagdag ng Individual(s) sa Program, Mag-import ng Individual mula sa Excel, Individual Contact Report, Archived Individual Administrative Information. May access na makita, magdagdag, mag-edit ng Diagnosis, Allergies, Advance Directives, at mga Consent Records.
Provider Setup Nagbibigay sa mga users access sa Provider Preference, Password Policy, Titles, Splash Page, Super Role, Program, Site, Individual Home Page, Signup Agreement, Consent Type, Questionnaire, Case Note Template, Employment History Preference, ISP Program Scoring Method, Level of Care Template, Time Tracking, Service Directory options na nasa Admin tab.
Activity Tracking Magbibigay ng impormasyong patungkol sa mga gawain ng mga staff members sa anumang ginawa sa Therap forms.
Admin Report Makikita ang mga reports patungkol sa demographic information ng mga Individuals.
Caseload Makakagawa ng mga bagong Caseload at ma-access ang mga listahan ng Caseloads at ng mga naka-archived na Caseloads.
User Privilege Maka-eedit ng privileges, mag-assign ng Admin Role, hanapin ang mga archived na user privilege.
Shared Contact Makagawa ng mga bagong Shared Contact, makita ang list ng mga Shared Contacts, at ma-reassign ang Shared Contacts.
Reset Password Mai-reset ang password para sa ibang mga users.
Scoring Method Ma-acess ng user ang ISP Program Scoring Method option mula sa Admin tab, Makagawa ng bagong Scoring Methods sa ISP Programs at ISP Program Templates, Ma-edit at ma-customized ang Scoring Methods sa In Prep at mga Pending Approval ISP Programs at Draft ISP Program Templates.

Module Roles

T-Log Program Access Makagawa at makita ang mga Program based T-Logs mula sa nakagawiang ‘Create T-Log without an Individual’ na link matapos piliin ang Program para sa T-Log(ito ay kung ang Program based T-Logs ay na set sa enabled mula sa preferences ng provider).
ISP Program Template Submit Gagawa (Save) ng bagong ISP Program Templates, Magbura ng Draft ISP Program Templates, I-apply ang approved ISP Program Templates para sa mga Individuals, Tingnan ang mga Global ISP Program Templates mula sa Global Template Library.
ISP Program Template Approve Gagawa (Save) ng bagong ISP Program Template, I-approve ISP Program Templates, I-delete or i-discontinue ang ISP Program Templates, Tingnan at Iimport ang mga Global ISP Program Templates mula sa Global Template Library.
ISP Program Template View Tingnan ang mga ISP Program Templates, Makita ang mga Global ISP Program Templates.
Report Library Ma-access ang Report Library, kasama ang mga agency-wide Excel reports. Paalala: Ang Report Access ay hindi kabilang sa Super Roles, Caseloads, at iba pang mga roles.
Assigned Report View Makapag assign sa mga user ng ‘User Assignable Reports’ mula sa Report Library, kung saan makaka pag-generate kahit walang access sa lahat ng reports sa Report Library.
Provider Questionnaire Form Submit I-save at i-submit ang mga Questionnaire Forms, hanapin ang existing Questionnaire Forms.
Provider Questionnaire Form Update Hanapin at mag-update ng Questionnaire Forms na nasa ‘In Prep’ at ‘Submitted’ status.

SComm Roles

Enable Full SComm Makapagpadala at tumanggap ng mga SComm messages (General/ Individual Care) sa staff na kabilang sa ahensya. Makatangap ng offline reports.
Individual Care SComm Send Only Makatanggap ng General type SComm message at ang makapag padala at tumanggap ng Individual Care type SComm message para sa individuals na nasa caseloads.
Enable Limited SComm Makapagpadala at tumanggap ng mga SComm messages (General/ Individual Care) type sa mga kabilang lamang na miyembro ng Custom user Group. Makatanggap ng offline reports.

Common Roles

Enable 13 Months Search (T-Log, GER) Maaaring makapag-hanap ang user ng higit sa 13 months at mahanap gamit ang date range ng hanggang 13 months kung ang ginamit sa paghanap ay individual name o Form ID.
Enable Calendar Magka-access ang user sa Therap Calendar.
Create Access on Discharged or Deceased Individuals Makagagawa ang user ng bagong forms para sa Nadischarged o namatay na Individuals.
Export Excel Ma-download sa Excel files ng user ang mga resulta ng hinanap na pages o forms sa system.

 Share on WhatsApp