Pag-Import ng Individual mula sa Excel

Sa Therap System ang mga users ay maaaring gamitin ang feature na mag-import ng mga individuals ng maramihan sa Therap system. Sa pag-import ng mga Individuals sa Therap system, angusers ay dapat gawin ang mga sumusunod –

  1. I-download ang Sample Excel File
  2. I-enter ang lahat ng required columns sa na download na Excel file
  3. I-import ang updated excel file sa system


Ang mga users na may Individual Administrative Role ay maaaring mag-import ng mga individuals mula sa Excel file papuntang Therap software. Ang mga sumusunod ay ang mga instructions kung papaano mag-import ng mga individuals mula sa Excel file.

a. I-download ang Sample Excel File

  1. I-click ang Import Individual from Excel link sa hilera ng Individual Intake option sa Admin tab sa inyong Dashboard.

2. Sa IDF Excel Import page, i-click ang Download Excel Template link upang i-save ang sample excel file sa inyong device.

3. Buksan ang downloaded excel file. Makikita ng mga users ang mga fields ng Individual Demographics Form sa iba’t-ibang columns.

4. Matapos mailagay ang mga impormasyon sa Excel sheet, i-save ito sa inyong computer, laptop o smart device.


Para sa karagdagan mga kaalaman tungkol sa mga maaaring values sa mga kinakailangang mga fields at mga opsyonal na fields, i-click ang Help tab sa sample Excel file.

b. I-enter ang lahat ng required columns sa na download na Excel file

Hindi kinakailangan punan ng mga users ang lahat ng fields sa excel sheet. Maaaring i-input ang mga sumusunod na impormasyon.

Field Name Format Example
First Name (Required) Alphanumeric Isaac
Last Name (Required) Alphanumeric Patrick
Admission Date MM/DD/YYYY 01/01/2020
Program Form ID Alphanumeric PROGRAM-DEMOTPHL-J8B3XJGXKMUL4
Program Enrollment Date MM/DD/YYYY 01/01/2020

 

Para sa Program ID fields, ang mga users ay dapat ilagay ang mga Programs at corresponding Sites na kasalukuyang nakalagay sa kanilang  sa kanilang provider account.

 

c. I-import ang updated excel file sa system

1. I-click ang Import from Excel link sa hilera ng Individual Intake option sa  Admin tab.

select program from isp program list

2. Sa Import Individual from Excel page, i-click ang Choose File button at piliin ang Excel file upang i-import ang data.

select program from isp program list

3. Matapos piliin ang excel file sa inyong device, i-click ang Save button upang i-upload ang data.

select program from isp program list

4. Ang mga users ay makakatanggap ng warning message kung may mga invalid data na nasama sa iniimport na excel file.


o kung ang mga users ay nais na mag import ng higit na 200 na individuals ng minsanan.

select program from isp program list

5. Kung ang lahat ng impormasyon ay tama ang user ay makakatanggap ng success message.

select program from isp program list

Maaaring lamang mag-import ng hanggang 200 individuals.

6. Sa pag-click ng Detailed Report link ay ma da-download ang updated version ng Excel file na inyong nai-upload. Sa huling column ng excel file na pinamagatang Result Message, makikita ang mga detalya patungkol sa mga errors. Kung ang IDF ay nai-import ng matagumpay ang mensaheng ‘Successfully Uploaded’ ang makikita.

select program from isp program list

Kung mayroong individual sa na-import na Excel file ang may kahawig na pangalan sa iba, ang individual na ito ay hindi maisasama sa Excel file. Ang individual na hindi naisama ay dapat ipasok sa system manually.

select program from isp program list

 Share on WhatsApp