Pagawa ng T-Log na walang Individual

Ang mga users ay maaaring magrecord ng anumang uri ng events tulad ng Important Notice, Annual Picnic at Sports Day, Holiday atbp. Gamit ang T-Log without an Individual module.

Ang mga users na may T-Log Program Access Administrative role at T-Log Entry Super role ay maaaring makagawa ng Create a T-Log without an Individual.

Paalala – Ang Provider Administrator ng agency ay dapat i-enable ang Allow creating a T-Log without an individual na opsiyon (makikita sa Provider Preference section sa Admin tab) upang ang mga users ay makagawa ng T-Logs without an Individual.

1. I-click ang New link sa hilera ng T-Log option ng Individual tab.

ISP program on therap dashboard

2. I-click ang Program Name sa Select Program For T-Log page.

select program from isp program list

3. Sa Individual List page, ang Create T-Log without an Individual link ay lalabas sa itaas na bahagi ng page. I-click itong asul na link.

select program from isp program list

4. Sa T-Log page,

  • Piliin ang Type ng T-Log 
  • Piliin ang nais na Notification Level mula sa High, Medium, or Low depende sa pangangailangan.
  • Maglagay ng summary o headline para sa T-Log sa Summary field.
  • Isulat ang nais na content ng T-Log sa Description field.

Ang mga Fields na may markang Red Asterisks ay dapat punan. Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa mga fields ng T-Log page i-click ito.

select program from isp program list

Kung nabago na ang mga impormasiyon na nais baguhin i-click ang Submit button.

Lalabas ang sumusunod na mensahe .

select program from isp program list

 Share on WhatsApp