Pagdagdag ng Individual- Pag-Admit at Pag-Enroll sa Program 

Ang mga users na may Individual Administrative Role ang makaka pagdagdag ng mga individual sa Therap system. Ang mga users na may Individual Administrative Role o Individual Admit/Discharge caseload-based role ang makakapag-admit ng mga individual sa system.

Pagdagdag ng Individual sa Therap System

Para makapagdagdag ng individual/students sa Therap system, ang user ay dapat pumunta sa Admin tab (nasa Dashboard) pagkatapos ay pumunta sa Care section.

1. I-click ang Admin tab sa Dashboard.

2. I-click ang New sa hilera ng Individual intake ito ay nasa Care section.

3. I-type ang First Name at Last Name ng individual.


Paalala:

  • Ang Middle name ay opsyonal lamang at hindi kinakailangan.
  • Ang “Goes By” ay opsyonal lamang, maaari itong lagyan kung nais. Maaari din ilagay dito ang nickname o anumang nais itawag sa individual.
  • Hindi na kailangan lagyan ang SSN, Medicaid Number, at ID Type ito ay para sa US lamang.
  • ID Number ay opsyonal lamang. Maaaring ilagay dito kung meron case number na nasa record.

4. Piliin ang Birth Date ng individual. Ang Birth Date ay opsyonal lamang, ngunit minumungkahi na ito ay lagyan upang mas mapabuti ang kalidad ng impormasyon ng individual, ito ay lalabas sa anumang report na nais iprint.


Paalala: Ang format ng calendar ay Month/Date/Year (Buwan/Araw/Taon). Maraming bansa ang hindi ganito ang format. Ang mga users ay maaaring i-type ang Month/Date/Year para sa araw ng kapanganakan o maaari din i-click ang calendar icon at hanapin ang tamang petsa (katulad ng makikita sa larawan sa ibaba)

5. I-click ang Save button.

Matapos masave, may makikitang mensahe na patunay na na-isave na. Sa ilalim ng mensaheng ito makikita ang iba’t-ibang links patungkol sa Individual Data form.

6. I-click ang link ng Open Individual Data Page.

select program from isp program list

Sa Individual Data form sa tabi ng pangalan ng individual ay may nakasulat na Pending Admission

Pag-admit sa Individual sa Therap System

1. Pumunta sa pinakababa ng Individual Data form at i-click ang Admit button.

2. Piliin ang Admission Date kung kailan natanggap o tinanggap ang individual.

3. Matapos piliin ang petsa, i-click and Done button.

select program from isp program list

Pag naclick na, may makikitang mensahe.

Kapag i-click ang Back, babalik sa Individual Data form at makikitang Admitted na ang status na nakasulat sa tabi ng pangalan ng individual.

Pag-Enrol sa mga Individual sa Program(s)

Mahalaga na ma-enroll ang individual na hindi bababa sa isang program upang makapag dokumento sa Therap.

1. Magpunta sa ibabang bahagi ng page at i-click ang Edit Program Enrollment link, makikita ito sa bahagi ng Active Program & Site Information.

2. Sa page ng Program Enrollment makikita ang listahan ng mga Enrollable Program(s) para sa Individual. I-click ang Enroll sa nais na program.

May pop up bow na lalabas at ang Enrollment Date ay bubukas. Ang kasalukuyang petsa ang makikitang unang nakalagay.

3. Piliin ang aktwal na Enrollment Date mula sa calendar app sa pamamagitan ng pag click sa calendar icon at pumili ng tamang petsa.

4. I-click ang Enroll button.

Ang napiling program ay makikita sa Enrolled Program(s) na bahagi sa ilalim ng page.

Paalala: Maaaring ienroll ang individual sa maraming programs. Kapag i-eenroll ang individual sa karagdagang programs ulitin lamang ang mga hakbang na ginawa mula 2 hanggang 4 sa bawat program na nais.

5. I-click ang Save button sa ibabang bahagi ng page.

Ang Individual Data page ay makikita kasama ng mga programs na napili at ang piniling program ay makikita sa bahagi ng Active Program & Site Information.

 Share on WhatsApp

Related user guides