Pag-edit ng Super Role

Upang i-edit ang super role sundin ang mga sumusonod:

1. Mula sa Admin tab i-click ang Manage sa hilera ng Super Role.

ISP program on therap dashboard

2. Bubuksan nito ang page ng Super Role List. I-click ang Edit na nasa hilera ng gustong baguhin  na super role.

ISP program on therap dashboard

3. Bubuksan nito ang page ng Super Role kung saan maaarin mong I edit ang name ng Super Role at kung ano pang impormasyon ang nais baguhin.

ISP program on therap dashboard

4. Kapag kuntento na sa mga binago, i-click ang Save button na makikita sa bangang ibaba ng page.

select program from isp program list

Matapos i-click ang save lalabas sa susunod na page ang mensahe na nagsasabing na-save ang super role.

select program from isp program list

 Share on WhatsApp