Paggawa o Pagmanage ng Super Roles

Upang makabuo at makakumpleto ng tasks at ma-access ang iba’t-ibang uri ng impormasyon sa Therap system, ang mga users ay dapat mabigyan ng privileges o roles.

Ang Super Role sa Therap ang tumutukoy sa kung anong level ang pwede ma-access ng user. Maraming uri ng Therap modules at may mga distinct na caseload-based roles ang maaaring makita, i-acknowledge, gawin, i-submit, i-update, i-approve at burahin na mga data. Ang mga administrators ang magdedesisyong kung ano ang kanilang nais ibigay na Super Roles at i-assign ang Super Roles na ito sa mga gagamit na users. Kung ano ang itinakda na Super Roles sa mga user ang siya lamang magagawa at magagamit bilang Super Role.

Ang mga users na binigyan ng Provider Setup Administrative Role ay maaaring gumawa at mag-update ng Super Roles.

Ang mga sumusunod ang mga general guidelines sa mga iba’t-ibang privileges na pwedeng gamitin. (sa mga individuals na nasa user caseload):

View Makikita ng user ang mga information na nilagay para sa individual sa partikular na module.
Submit Ito ay upang isumite ng user ang mga nakumpleto na documentation sa partikular na module.
Update Maaaring baguhin ang mga data na naidokumento na, kasama na rito ang pagbago sa mga ginawa ng ibang users.
Report Ito ang mag-gegenerate ng report at magpapakita ng mga dati ng na-save na reports.
Delete Ang data ay ililipat sa deleted status. Ang mga users na may delete privileges lamang ang makakakita sa data ng mga “deleted” na ang status. Ang mga information na asa deleted status ay hindi na maaaring ibalik sa active status.

Upang gumawa ng New Super Role sundin ang mga sumusunod:

1. Mula sa Admin tab i-click ang Manage na nasa hilera ng Super Role.

ISP program on therap dashboard

2. Bubukas ang page ng Super Role List. I-click ang button ng Create New Super Role sa makikita sa ilbabang bahagi ng page upang makagawa ng bagong Super Role.

ISP program on therap dashboard

3. Bubukas dito ang page ng Super Role.  Ilagay ang pangalan ng super role sa patlang ng Name. Ang patlang ng Description ay opsyonal, ito ay makapagbibigay ng detalye patungkol sa super role.

ISP program on therap dashboard

4. Piliin ang mga nais na super roles mula sa mga nakalista. Bawat box ay may karampatang module ng Therap. I-click ang checkbox ng role sa ilalim ng module upang piliin ang nais na ibigay na module role para sa Super Role na ginagawa. Ang mga nais na ibigay na roles mula sa iba’t-ibang modules ang magiging Super Role. Kung hindi gagamitin ang isang module, marapatin na huwag i-check upang hindi pahihintulutan na magamit ang module na iyon.

ISP program on therap dashboard

5. Pagkatapos mamili ng mga nais na roles, i-click ang button ng Save upang mai-save ang Super Role.

 

ISP program on therap dashboard

Matapos i-click ang save lalabas sa susunod na page ang mensahe na nagsasabing na-save ang super role.

ISP program on therap dashboard

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa iba’t-ibang uri ng roles i-click ito.

 Share on WhatsApp

Related user guides