Pag-Update at Pagbura ng Program

Ang mga users na may Provider Setup Agency Wide and Administrative Role lamang ang maaaring makagawa, mag-update at magbura ng programs.

1. I-click ang Admin tab mula sa Dashboard

2. I-click ang link ng List nasa hilera ng Program.

3. Sa Program List Page, nakalista ang mga programs ng inyong ahensya. Maaari mong piliin ang Active, Inactive,at All program upang mahanap ang Status na nais. Kadalasan ang mga Active programs ang ipinapakita lamang.

Pag-update ng program:

4. Matapos piliin ang nais na program mula sa Program List page, lalabas ang Update/Delete Program page. Palitan ang mga nais at i-click ang Update button sa ibaba ng page upang masave ang mga binago na impormasyon.

5. Matapos i-click ang Update button. Lalabas ang mensahe na “Program has been updated”. Patunay na nabago ang impormasyon ukol sa program.

Pagbura sa Program:

  • Hindi maaaring burahin ang program kung meron nakaenroll o dating nakaenroll na individual sa program.
  • Hindi na maaaring makita o mahanap ang programs na nabura na.

6. I-click ang Delete button sa ibaba ng Update/ Delete Program page upang burahin ang nais na program.

7. Matapos i-click and Delete button isang mensahe ang lalabas. Kung ikaw ay sigurado i-click ang Yes button upang mabura ang program.

8. Matapos ma-click ang Yes button, lalabas ang mensahe na “Program has been deleted”. Patunay na nabura na ang program.

 Share on WhatsApp

Related user guides