Deskripsiyon ng mga Uri ng Caseload

Caseload – Ang caseloads ang nagbibigay ng pahintulot kung ano ang maaaring maaccess ng mga individual users.

Ang Therap System ay may ibat-ibang uri ng caseloads : AIC (All Individual Caseload), APC (Auto Program Caseload), Individual Based Caseload and Group Caseload.

Sa AIC, Kung may na admit na hindi bababa sa isang individual sa system, ang AIC (All Individual Caseload) ay auto generated. Ibig sabihin lahat ng users ay may access sa lahat ng individuals na asa partikular na provider. Hindi na kailangan mag assign ng panibagong Caseload sa isang user na may ::AIC:: Caseload dahil siya ay mag kakaroon ng access sa lahat ng individuals.

Sa APC, pagkatapos makagawa ng program, ang APC (Auto Program Caseload) ay auto generated para sa program na ginawa.

Ang AIC and APC ay sadyang ginawa automatically ng system. Para sa Individual o Group Caseload, ang mga users na naka assign sa Caseload role ang makakagawa ng Individual o Group Caseloads kung kinakailangan.

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa kung paano gumawa ng Individual o Group Caseload, i-click ito.

Deskripsiyon ng mga Uri ng Caseload ay ang sumusunod:

Caseload Types Description 
All Individual Caseload (::AIC::) Ang All Individual Caseload (AIC) ay magbibigay ng access sa lahat ng individuals sa system kabilang na rito ang mga nadischarged at ang mga minarkahan ng deceased.
Auto Program Caseload (::APC::)
Ang Auto Program Caseload (APC) ay kinabibilangan ng lahat ng individuals naka-enroll sa loob ng partikular na programa
Individual Based Caseload  Ang Individual Based Caseload ay kinabibilangan ng isa o higit pa na individuals.
Group Caseload Ang Group Caseload ay koleksiyon ng Auto Program Caseloads (APC) at ng Individual Based Caseloads.

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa Agency Wide and Administrative Roles i-click ito.

 Share on WhatsApp