Deskripsiyon ng mga Roles

Magagawa ng user ang isang action sa Therap software kung siya ay pinahintulutan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng specific role sa kanilang super role.

Ang mga sumusunod ay ang deskripsiyon ng bawat role na pwedeng gawin ng user:

Health Tracking

HT Submit Mag-save o Mag-submit ng New HT Forms (Maaaring burahin ang mga nasaved na HT forms na ginawa ng mismong user),Gumawa ng Medication History forms, Gumawa ng New Medication Review forms, Magdagdag, Mag-update, Magbura, Maghanap and Tingnan ang mga Medication Order forms, Maghanap and Tingnan ang mga Approved at Deleted Medication Review forms, Gumawa at mag review ng List of Active Medications mula sa Medication Review, Tingnan ang Update History ng Medication Review.
HT Update Mag-update ng (Edit) Saved o ng Submitted HT Forms, I-discontinue  ang mga HT Forms, Tingnan ang mga Reports sa iba’t-iban sections, I-view ang Monthly/Detailed Reports at Maghanap ng Archived HT at Medication History forms, Mag-add, Mag-update, Magbura, Maghanap at Tingnan ang mga Medication Order forms, Tingnan at I-update ang History of HT forms at Medication Review forms, Hanapin at I-edit ang mga Approved Medication Review forms, Tingnan ang Approved at Deleted Medication Review forms, Gumawa ng Review List ng Active Medications mula sa Medication Review.
HT View Tingnan ang mga submitted na HT forms, Section Reports, at mga Monthly/Detailed Reports, Maghanap at tingnan ang mga Medication Order forms, Maghanap at tingnan ang mga Approved at Deleted Medication Review forms sa read-only format (babasahin lamang), Mag-view at Mag-update ng History ng Medication Review.
HT Delete Magbura ng Saved o Submitted HT forms, Maghanap at tingnan ang mga Medication Order forms, Maghanap at Magbura ng Approved Medication Review forms, Maghanap at tingnan ang mga Approved at buradong Medication Review forms, Tingnan ang Update History ng Medication Review.
Health Care Report Bumuo o gumawa ng Reports gamit ang Approved/Discontinued HT Forms, Individual Data Forms (IDF), at Approved GERs, Magbura ng Saved Health Care Reports.
HT Review Health Tracking Review ang nagbibigay pahintulot sa mga users na mareview ang Health Tracking forms na ginawa o na-update sa loob ng 7 araw.

Individual Data

Individual Data View Tingnan ang Individual Data sa mga ‘Admitted’ status lamang.
Individual Data Edit Pag-edit ng mga detalye ng Individual Data (hindi kabilang ang First Name, Middle Name, Last Name, Araw ng Kaarawan, Kasarian, Araw kung kailang na admit, Araw kung kailan na Discharge, Araw ng kamatayan, Individual’s Time Zone, ID Number).
Individual Admit/Discharge Mag-admit o mag-discharge ng Individual mula sa agency. Nagbibigay pahintulot din na mag-edit ng detalye ng Individual Data.

Individual Home

Individual Home Page Tingnan ang Individual Home Page.

ISP Data

ISP Data Mag-acknowledge ng ISP Programs, Mag-save ng ISP Data, Mag-update ng ISP Data na pinasok ng mismong  user.
ISP Data Update Ma-update ang ISP Data (ng ibang user), Search Archived ISP Data, View Update History of ISP Data.
ISP Report Mag-generate ng ISP Data Reports gamit ang ISP Data, Burahin ang mga ISP Data Reports, Tingnan ang mga naburang ISP Data Reports.

ISP Program

ISP Program Submit Tingnan sa In Prep (nasave ng gumagamit na user), ang mga approved, at discontinued na ISP Programs, I-save at  mag-submit ng ISP Programs, Kopyahin ang mga approved na ISP Programs, I-apply ang mga Published ISP Program Templates sa mga individuals.
ISP Program Approve Tingnan sa In Prep, ang mga Pending Approval, Na-approved, at discontinued na ISP Programs, I-approve ang mga ISP Programs, Kopyahin ang mga Approved ISP Programs, Mag-generate ng Pending Acknowledgement Reports at Acknowledgement Reports, Tingnan ang mga Update History ng ISP Programs.
ISP Program Update Tingnan ang mga Approved at Discontinued ISP Programs, I-update ang Approved ISP Programs.
ISP Program and Data Delete Tingnan sa In Prep, ang mga Pending Approval, Na-approved, at discontinued na ISP Programs, Burahin o i-discontinue ang mga ISP Programs, Burahin ang mga ISP Data, Tingnan ang mga naburang ISP Data.
ISP Program View Tingnan ang mga Approved at Discontinued ISP Programs.

T-Log

T-Log Entry Magsumite ng T-Logs
T-Log View Tingnan ang mga T‐Logs
T-Log Update I-update/I-edit ang anumang nasumite na  T-Logs at maghanap ng mga archived na T-Logs
T-Log Delete Tingnan ang mga submitted at buradong T-Logs, burahin ang mga submitted na T-Logs

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa page ng Create at Edit Super Roles.

 Share on WhatsApp

Related user guides