Mag-Generate ng ISP Report – Programmatic Report

Mag-generate ng ISP Reports sa mga serbisyong ibinigay sa mga indibidwal upang masundan ang pagbigay ng serbisyo at ang progress ng kanilang goals.

Ang mga users na may role na ISP Report  ay makakagawa ng report ng ISP Program sa mga indibidwal na nasa kanilang caseload. Makakagawa ng reports sa mga approved at discontinued ISP Programs.

1. I-click ang Report link na makikita sa hilera ng ISP Data sa Individual Tab.

2. Piliin ang program mula sa Select Program sa page ng ISP Program.

3. Piliin ang indibidwal mula sa Individual List sa page ng ISP Program.

4. Piliin ang ISP Program name at i-click ang Next button upang makagenerate ng report.

Mayroong apat na uri : Programmatic Report, Clinician Report, Data Collection Monthly Report, at Hab Documentation Record.

5. Naka display ang page ng Report Criteria. Piliin ang nais sa field at i-click ang Generate button. Upang maka-generate ng Programmatic report, piliin ang Programmatic mula sa Report Type field.

Naglalaman ang page ng Report Criteria ng mga sumusunod na fields:

Report Type: Programmatic, Clinician, Data Collection Monthly, o Hab Documentation Record. Upang mag-generate ng Programmatic Report piliin ang Programmatic Report mula sa drop down menu.

Format: Maaaring mamili mula sa Table, Bar Graph, o Line Graph para sa report format. (Ito ay available lamang kapag ang napili ay Programmatic report type.)

Start Date & End Date: Pumili ng date range ng report. Sa Programmatic Reports, ang date range ay may maximum na 2 taon.

Review period: Mamili kung paano gusto ipakita ang mga datos pwedeng ayon sa Day, Week, Month, Quarter, Year, o pwede rin ang Custom option.

Score Showing Option: Maaaring mamili ng Percentage only, Trial Count only, o Both. (Ito ay available lamang kapag ang napili ay Programmatic report type.)

Programmatic Report

Ito ang mga nilalaman ng Programmatic Report.

  • Sa Report Description field, maaaring maglagay ng short name para sa report, ito ay kailangan kung nais mong i-save ang report.
  • Ang individual name, date range, review period at time zone.
  • Ang Generated Report section ay magpapakita ng mga datos para sa ISP na nakolekta mula sa napiling date range para sa ISP Program.                 

Ang mga sumusunod ay ginamit para sa Programmatic Reports:

    • S: Score ng bawat task.
    • C: Trial Count, o kung ilang beses binilang ang task
    • DB: Deviation sa pagitan ng task  score at ng Baseline Score.  (Hindi ito kailangan gamitin kung hindi naglagay ng Baseline score)
select program from isp program list

Mayroon tatlong uri ng format ang Programmatic Reports na makikita.

Ito ay ang mga sumusunod : Table, Bar Graph at Line Graph.

Table

select program from isp program list

Bar Graph

select program from isp program list

Line Graph

select program from isp program list

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Clinician Report i-click dito.

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Hab Documentation Record i-click dito.

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Data Collection Monthly i-click dito.

 

 Share on WhatsApp