Pamamahala/Pagmanage ng User Privileges

Ang mga Users na nabigyan ng User Privilege Administrative Role lamang ang maaaring mamahala ng user priveleges. Ang mga users na may Super Admin Administrative Role at ang mga may User Privilege Administrative Role ang maaaring mag assign o unassign ng Super Admin Administrative Role sa mga users.

1. Mula sa Admin tab i-click ang Manage kahilera ito ng User Privilege.

2. Bubukas and User List page. Mula sa listahan I-click ang Login Name ng user na nais bigyan ng privileges.

3. Bubukas ang page ng User Privilege kung saan pwedeng i-assign ang Super Role at ang Caseload.

Pag-assign ng Super Role

4. I-click ang kulay blue na Super Role link upang makita sa listahan ang mga available na Super Roles.

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa Super Role i-click ito.

5. I-click ang Edit link upang mapili ang particular na Super Role mula sa Change Super Role window.

Upang makita ang mga pangalan ng mga users na meron ng assigned na Super Role i-click ang Assigned To na link.

Pag-assign ng Caseload

6. Para magdagdag ng Caseloads, i-click ang Add Caseload na link.

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa Caseloads i-lick ito .

7. Mabubuksan ang page ng Add Caseload. I-click ang Add na link nakahilera ng nais na caseloads, para ma-assign ang caseload sa user’s privilege.

Kung nais makita ang mga user na nabigyan ng Caseload, i-click ang Assigned To na link.

Ang AIC (All Individual Caseload) ay nagbibigay sa user ng access sa lahat ng individuals na admitted sa kahit anong program sa system.

Ang AAIC (All Admitted Individual Caseload) ay nagbibigay sa mga user ng access sa lahat ng mga indibidwal na nasa ‘Admitted’ status sa ilalim ng isang partikular na provider. Ang mga user na nangangailangan ng access sa lahat ng pinapapasok na indibidwal ay hindi kailangang magtalaga ng hiwalay na Caseload kung mayroon silang AIC Caseload na itinalaga.

Ang APC (Auto Program Caseload) ay nagbibigay sa user ng access sa kahit sinong individuals na naka-enroll sa partikular na program

Ang Individual Based Caseload ay nagbibigay access sa mga individuals na kabilang sa caseload, ano man ang status o saan man programs na naka-enroll.

Ang Group Caseload ay ang collection ng Auto Program Caseloads (APC) at Individual Based Caseloads.

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa iba’t-ibang uri ng Caseloads i-click ito.

8. Upang alisin ang Caseload sa profile, i-click ang Remove na link.

Pagpili ng Malawak na Ahensya at Mga Tungkulin sa Administratibo

Alinsunod sa kinakailangan ng user, piliin ang Administrative Roles, Module Role, SComm Role, Common Role atbp.

9. Kung nai-assign na ang mga priviledges i-click ang button ng Save na makikita sa kanang bahagi sa ibaba ng page upang masave ang User’s Priviledges.

Maaari ka rin na mag-assign ng Agency Wide and Administrative Roles mula sa User Privilege na page.

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa Agency Wide and Administrative Roles click i-click ito.

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa Super Roles i-click ito

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa Caseloads i-click ito

 Share on WhatsApp